Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

PRODUCTS

 

PIUSI เทคโนโลยี่ส่งถ่ายของเหลวPIUSI  เทคโนโลยี่ส่งถ่ายของเหลว ระบบจัดการงานสั่งจ่ายน้ำมันหรือที่เรียกว่า Fluid Monitoring System เป็นระบบการสั่งจ่ายน้ำมันผ่านทางคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเบิกน้ำมันหรือจ่ายน้ำมัน  ผู้ใช้งานจะต้องทำการป้อนรหัสผ่านส่วนตัวของแต่ละบุคคล  จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานบันทึกชื่อผู้ใช้งาน, ชนิดของน้ำมัน, จำนวนที่ขอเบิก, ชื่องาน, เวลาที่มาทำการเบิกซึ่งทำให้เราสามารถติดตามงานได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างดีนอกจากนั้น PIUSI ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งถ่ายของเหลวอีกมากมาย เช่น ปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า,ปั๊มสูบน้ำมันหล่อลื่นแบบไฟฟ้า, มิเตอร์น้ำมัน, มิเตอร์จาระบี ฯลฯPUISI Product Catalog  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdf


 ระบบจัดการงานสั่งจ่ายน้ำมัน Fluid Monitoring System . มิเตอร์น้ำมัน..   มิเตอร์จาระบี ..  ปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า..  
ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.piusi.com