ลักษณะฟิล์มหล่อลื่น

ฟิล์มหล่อลื่นแบ่งได้ 3 แบบ คือ
- Full Film
- Elastohydrodynamic
- Boundary Film
ฟิล์มหล่อลื่น เป็นค่าที่สัมพันธ์กับความหนาของฟิล์ม ซึ่งมีผลในทางกลับกันของ Lubrication Factor


รูปที่ 6 ความหนาของฟิล์มและผลต่อ Lub


รูปที่ 7 ลักษณะการก่อตัวของฟิล์มน้ำมันใน Journal Bearing

ลักษณะฟิล์มแบบ Full Film
เป็นลักษณะของฟิล์มในอุดมคติของการหล่อลื่น โดยส่วนที่เคลื่อนที่จะไม่เกิดการสัมผัสกับส่วนที่อยู่กับที่เลยในทุกกรณีซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ

- Hydrodynamic Full Film
- Hydrostatic Full Film

ลักษณะของ Hydrodynamic คือ ลักษณะตามรูปที่ 7 ฟิล์มที่มีแรงดันก่อตัวขึ้นจากการเคลื่อนตัวของส่วนเคลื่อนที่อัดสารหล่อลื่นผ่านเข้าไประหว่างส่วนเคลื่อนที่ และส่วนอยู่กับที่ ยิ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนตัว จะทำให้ผิวสัมผัสของส่วนเคลื่อนที่ถูกยกตัวแยกออกจากผิวของส่วนอยู่กับที่โดยฟิล์มของน้ำมัน ลักษณะของ Hydrostatic คือ ลักษณะดังรูปที่ 8 โดยฟิล์มจะก่อตัวขึ้นจากแรงดันจากภายนอก มาดันให้สารหล่อลื่น ยกและ รองรับน้ำหนักที่กดไว้ สารหล่อลื่นที่ถูกปั๊มด้วยแรงดันที่พอเหมาะ จะแยกให้ผิวแบริ่งแยกกัน ในลักษณะฟิล์มทั้ง 2 แบบ ผิวสัมผัสที่เคลื่อนที่ จะถูกยกตัว และลอยอยู่ด้วยแรงดันของน้ำมัน แต่แบบ Hydrostatic แรงดันน้ำมันได้จากปั๊มภายนอกเท่านั้น


รูปที่ 8 ลักษณะการหล่อลื่นของ Hydrostatic

ลักษณะฟิล์มแบบ Elastohydrodynamic
คือการก่อตัวของฟิล์มแบบ Hydrodynamic โดยได้รับความดันเกิดจากน้ำหนักที่กดลงบนส่วนที่เคลื่อนที่ และหมุนตัวไปบนผิวที่อยู่กับที่ สารหล่อลื่นจะแทรกผ่านไปอยู่ระหว่างผิวหน้าทั้งสองซึ่งจะเพิ่มความดันให้กับผิวของสารหล่อลื่น สารหล่อลื่นจะถูกรีดตัวออกจากระหว่างผิวทั้งสอง ภายใต้ความดันสูง สารหล่อลื่นจะถูกรีดเป็นแผ่นบาง ๆ ถ้าน้ำหนักที่กดลงมายังคงเพิ่มไปตลอด จะทำให้สารหล่อลื่นถูกกดให้แยกออกจากผิวทั้งสอง และจะทำให้ผิวทั้งสองสัมผัสกัน
ข้อสังเกตุ การพิจารณาคุณสมบัติของสารหล่อลื่นก่อนนำไปใช้ จะเป็นแนวทางการใช้งานได้อย่างดี


รูปที่ 9 ลักษณะการหล่อลื่นแบบ Elastohydrodynamic

ลักษณะฟิล์มแบบ Boundry Layer Film
ลักษณะฟิล์มแบบ Boundry Layer Film ลักษณะดังกล่าว ฟิล์มจะเกิดขึ้นโดยส่งสารหล่อลื่นเข้าไปแทรกตัวระหว่างผิวทั้งสองในจำนวนที่พอเหมาะ ให้จุดสูงสุดของผิวสัมผัสเกิดแยกตัวเท่านั้น.


รูปที่ 10 ลักษณะแบบ Boundry

ข้อสังเกตุ ลักษณะฟิล์มแบบนี้เกิดจากการให้สารหล่อลื่นไม่เพียงพอ หรือให้แรงกดที่พอดีกับความสามารถของสารหล่อลื่น

 
counter